تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی |100 درصد تضمینی - فهرست افعال بی قاعده (نامنظم) زبان انگلیسی

 آموزش تصویری زبان انگلیسی نصرت

خرید عمده زبان نصرت و سفارش تلفنی  

  دانلود آموزش تصویری زبان انگلیسی اندروید    دانلود آموزش تصویری زبان انگلیسی آیفون IOS

آموزش گرامر زبان انگلیسی به روش نصرت


در جدول زیر مهمترین و رایجترین افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی به همراه معنی آنها آورده شده است. بدیهی است تعداد افعال یاد شده بیشتر از این مقدار است، اما چون یادگیری آنها برای زبان‌آموزان چندان الزامی نیست، از ذکر آنها خودداری شده است.


به ادامه مطلب بروید

 

 

مصدر گذشته ساده اسم مفعول معانی اصلی
arise arose arisen

برخاستن، بلند شدن، رخ دادن

awakeawokeawoken

بیدار کردن، بیدار شدن

bewas, werebeen بودن، وجود داشتن
beatbeatbeatenزدن، شکست دادن
becomebecamebecomeشدن، درخور بودن
beginbeganbegunآغاز کردن، آغاز شدن
bendbentbentخم کردن، خم شدن
betbetbetشرط بستن
bidbidbid پیشنهاد دادن
bitebitbittenگاز گرفتن
blowblewblown دمیدن، وزیدن
breakbrokebroken شکستن، قطع کردن
bringbroughtbrought آوردن، موجب شدن
broadcastbroadcastbroadcast منتشر کردن، اشاعه دادن
buildbuiltbuilt ساختن، بنا کردن
burnburned/burntburned/burnt سوختن، سوزاندن
buyboughtbought خریدن
catchcaughtcaught گرفتن، بدست آوردن
choosechosechosen انتخاب کردن، گزیدن
comecamecome آمدن، رسیدن
costcostcost ارزیدن، ارزش داشتن
cutcutcut بریدن، زدن، چیدن
deal dealt dealt معامله کردن، رفتار کردن
digdugdug کندن، حفر کردن، کاوش کردن
dodiddone انجام دادن، (عمل) کردن
drawdrewdrawn کشیدن، ترسیم کردن
dream dreamed/dreamtdreamed/dreamtخواب دیدن، رویا دیدن
drink drankdrunk آشامیدن
drivedrovedriven راندن، بردن
eatateeaten خوردن
fallfellfallen افتادن، پایین آمدن
feelfeltfelt احساس کردن، لمس کردن
fightfoughtfought جنگ کردن، نزاع کردن
findfoundfound پیدا کردن
flyflewflown پرواز کردن
forgetforgotforgotten فراموش کردن
forgiveforgaveforgiven بخشیدن، عفو کردن
freezefrozefrozen منجمد شدن، یخ بستن
getgotgotten گرفتن، بدست آوردن
givegavegiven بخشیدن، دادن (به)
gowentgone رفتن، رهسپار شدن
growgrewgrownرشد کردن، بزرگ شدن، روئیدن
hanghunghung آویختن، آویزان کردن، به دار آویختن
havehadhad داشتن
hearheardheard شنیدن
hidehidhidden پنهان کردن، پنهان شدن
hithithitزدن، خوردن به
holdheldheld نگهداشتن، گرفتن
hurthurthurt آزردن، آسیب زدن (به)
keepkeptkeptنگاه داشتن، محافظت کردن
knowknewknown دانستن
laylaidlaid گذاشتن، نهادن، نصب کردن
leadledled رهبری کردن، بردن، هدایت کردن
learnlearned/learntlearned/learn آموختن، یاد گرفتن
leaveleftleftترک کردن، واگذاردن
lendlentlentوام دادن، قرض دادن
letletlet گذاشتن، اجازه دادن
lielaylainدراز کشیدن
loselostlostگم کردن، از دست دادن
makemademadeدرست کردن، ساختن
meanmeantmeantمعنی دادن
meetmetmet ملاقات کردن، مواجه شدن (با)
paypaidpaid پرداختن، پول (چیزی را) دادن
putputput گذاشتن
read /ri:d/read /red/read /red/ خواندن
rideroderiddenسوار شدن، سواری کردن
ringrangrungزنگ زدن
riseroserisen برخواستن، بالا رفتن، طلوع کردن
runranrun دویدن، روان شدن، گریختن
saysaidsaidگفتن
seesawseenدیدن
sellsoldsold فروختن، به فروش رفتن
sendsentsent فرستادن
shoot shot shot تیر یا گلوله زدن (به)، تیراندازی کردن
showshowedshowed/shownنشان دادن
shutshutshut بستن، بسته شدن
singsangsung (آواز) خواندن
sinksanksunk غرق شدن
sitsatsat نشستن، نشاندن
sleepsleptslept خوابیدن
speakspokespokenصحبت کردن، حرف زدن
spendspentspentخرج کردن
standstoodstood ایستادن، تحمل کردن
swimswamswumشنا کردن
taketooktakenگرفتن، بردن، خوردن برداشتن
teachtaughttaught آموختن، یاد دادن
teartoretornپاره کردن، پاره شدن
telltoldtoldگفتن
thinkthoughtthoughtفکر کردن، گمان کردن
throwthrewthrownپرت کردن، انداختن
understandunderstoodunderstood فهمیدن
wakewokewoken بیدار کردن، بیدار شدن
wearworeworn پوشیدن، بر تن داشتن
winwonwon پیروز شدن، بردن
writewrotewritten نوشتن

 

 منبع:zabanamoozan.com
طبقه بندی: آموزش گرامر زبان انگلیسی،

تاریخ : | 01:03 ب.ظ | نویسنده : الماس من | نظرات